1. SOVELTAMISALA
 2. PALVELUN KUVAUS
 3. MÄÄRITELMÄT
 4. SOPIMUKSEN TEKEMINEN
 5. PALVELUN KÄYTTÖ
 6. PALVELUN KÄYTÖN RAJOITTAMINEN TAI SULKEMINEN
 7. MAKSUT
 8. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET
 9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELEMINEN JA TIETOTURVALLISUUS
 10. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
 11. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
 12. MUUT EHDOT
 13. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
 14. EHTOJEN VOIMASSAOLO JA MUUTOKSET

Moi Mobiili Oy:n yleiset sopimus- ja toimitusehdot yritysasiakkaille

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Moi Mobiili Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä ”Moi”) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja Moin välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Lisäksi sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Näitä ehtoja ei sovelleta yritysasiakkaaseen, joka hankkii palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

2. Palvelun kuvaus

Moi tarjoaa asiakkailleen matkaviestinpalvelua, joka mahdollistaa puhe-, tekstiviesti- (SMS), multimediaviesti- (MMS) sekä tiedonsiirtopalveluiden käyttämisen päätelaitteilla. Palvelun tarkempi kuvaus löytyy Palvelukuvauksesta. Moi kehittää jatkuvasti palvelun ominaisuuksia, jonka myötä myös palvelukuvaus päivittyy aika ajoin.

3. Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

 • Asiakkaalla yritystä tai yhteisöä, joka tekee tai on tehnyt Moin kanssa sopimuksen palvelun käytöstä.
 • Käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää palvelua. Käyttäjä ei välttämättä ole sopimuksen tekijä eli asiakas.
 • Liittymällä matkaviestinliittymää, jolla käyttäjä pääsee käyttämään palvelua.
 • Palvelulla Moin tämän sopimuksen nojalla tarjoamia viestintäpalveluja.
 • Sopijapuolilla asiakasta ja Moita.
 • Sopimuksella asiakkaan ja Moin välistä sopimusta palvelusta; sopimuksen olennaisia osia ovat itse tilaussopimus, mahdolliset erityiset ehdot, palvelua koskeva hinnasto sekä nämä yleiset sopimusehdot.

4. Sopimuksen tekeminen

4.1 Sopimuksen voimaantulo

Sopimus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti siten, että sopimuksen sisältöä ei voi yksipuolisesti muuttaa ja että sopimus säilyy osapuolten saatavilla. Sopimuksen voimaantulo saattaa edellyttää, että asiakas on maksanut ennakkomaksun tai vakuuden (ks. kohta 4.3). Sopimus tulee voimaan, kun Moi on hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen.

4.2 Sopimuksen tekemättä jättäminen

Moilla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot.

Moilla on oikeus olla hyväksymättä asiakkaan tilausta ja olla solmimatta sopimusta asiakkaan kanssa.

4.3 Ennakkomaksu, vakuus ja käyttöraja

Moilla on oikeus vaatia sopimuksen mukaisista maksuista kohtuullinen ennakkomaksu tai vakuus sopimuksen tekemisen yhteydessä tai sopimusaikana.

Moi ei maksa suoritetusta ennakko- tai vakuusmaksusta korkoa. Moilla on oikeus periä vakuudesta saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. Asiakas vastaa vakuuden pantinhoito- ja realisointikustannuksista. Vakuus palautetaan, kun sen perusteet poistuvat ja viimeistään sopimuksen päättymisen jälkeen. Ennakkomaksu palautetaan viipymättä sopimuksen päättymisen jälkeen. Moilla on ennakkomaksun tai vakuuden lisäksi oikeus asettaa sopimuksen solmimisen edellytykseksi käyttöraja.

5. Palvelun käyttö

5.1 Palvelun käyttöönotto ja hallinta

Palvelua käyttöönotettaessa Moi toimittaa asiakkaan tilaaman määrän liittymiä ja SIM-kortteja, jotka asiakas voi itse ottaa käyttöön Moin tilinhallinnan kautta.

Asiakas voi myös tilata lisää SIM-kortteja, sulkea käytössä olevia SIM-kortteja sekä tehdä muita muutoksia ja rajoituksia tilattuihin palveluihin Moin tilinhallinnan kautta. Tarkemmat ohjeet Moin tilinhallinnan käyttämiseksi löytyvät Moin verkkosivuilta.

5.2 Palvelun käyttöoikeus

Käyttäjillä on oikeus käyttää Moin palveluita sopimuksessa ja mahdollisissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.

Moi ei vastaa mahdollisista palvelun käyttörajoituksista ulkomailla. Tarkempia tietoja on saatavilla Moin verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.

Palvelua tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu kohtuutonta kuormitusta (esimerkiksi roskapostin lähettäminen tai liittymän jakaminen) tai muuta haittaa tai häiriötä Moille, yleisen viestintäverkon toimivuudelle, muille viestintäverkon käyttäjille tai kolmansille tahoille. Asiakkaan on kytkettävä välittömästi irti viestintäverkosta verkon tai palvelun toimintaa häiritsevät laitteet tai ohjelmistot. Asiakas vastaa Moille tai kolmannelle osapuolelle syntyneistä vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista. Häiriö- tai haittatilanteissa Moilla on oikeus kytkeä laitteet tai ohjelmistot irti verkosta asiakasta tai käyttäjää kuulematta. Lisäksi Moilla on oikeus rajoittaa liikennettä viestintäverkoissa, keskeyttää palvelun käyttö tai sulkea liittymä, ja toteuttaa muitakin välttämättömiä toimenpiteitä, jos se on tarpeen verkkoliikenteen, palveluiden toimivuuden, tietoturvan tai käytettävyyden turvaamiseksi.

Asiakas tai käyttäjä ei saa jälleenmyydä palvelua, välittää kolmannen tahon liikennettä palvelun kautta, eikä jakaa palvelua kolmansille tahoille. Palvelua ei myöskään saa käyttää puhelujen pääasialliseen reitittämiseen eri verkkojen välillä. Palvelua ei saa käyttää automaattisten järjestelmien kautta esim. suoramarkkinointiin. Palvelun kautta tuotettava viestintä tulee tuottaa ihmisten työpanosta hyväksikäyttäen. Palvelua ei saa käyttää puhelujen pääasialliseen reitittämiseen eri verkkojen välillä. Moilla on oikeus estää palvelun käyttö tai sulkea palvelua ja vaatia asiakkaalta korvaus aiheutuneesta vahingosta, jos käy ilmi, että asiakas tai käyttäjä on käyttänyt palvelua näiden ehtojen vastaisesti. Palvelua on kiellettyä käyttää ns. vertaisverkkoliikenteessä (peer-to-peer) tai vastaavaan tiedostojen jakamiseen sen aiheuttaman kuormituksen vuoksi.

5.3 Vastuu palvelun käytöstä

Moi vastaa tarjoamastaan ja toimittamastaan palvelusta sopimuksen mukaisesti. Moi ei vastaa palvelun kautta tai sen avulla hankitusta aineistosta, sen toimivuudesta tai saatavuudesta tai asiakkaan oikeudesta käyttää aineistoa, ellei se ole Moin tarjoamaa.

Asiakas vastaa omien käyttäjiensä toimista ja siitä, että palvelun käyttö ei aiheuta häiriötä verkolle tai toisille käyttäjille, vaaranna tietoturvaa tai käytettävyyttä, tai loukkaa Moin tai muiden oikeuksia, hyvää tapaa taikka lakien tai viranomaisten määräyksiä.

Asiakas ja käyttäjät käyttävät palvelua omalla vastuullaan. Asiakkaan on huolehdittava palvelun käytön, laitteiden ja ohjelmistojen riittävästä tietoturvasta ja lisäksi tarvittaessa palvelunsa käytöstä esto-, käyttöraja- ja saldorajoituspalveluilla. Tietoturvaa koskevia suojaustoimenpiteitä ovat muun muassa virustorjunta- ja palomuuriohjelmiston hankinta ja päivittäminen, käyttöjärjestelmän ja ohjelmistojen päivittäminen sekä muut vastaavat tarpeelliset toimet.

Moi vastaa oman tai tarjoamansa palvelun asetusten saatavilla olosta asiakkaalle. Asiakas vastaa asetusten käyttöönotosta. Asiakas vastaa palvelun käyttöön vaikuttavista päätelaite-, laite- ja muista ohjelmoinneista ja asetuksista sekä niiden asentamisesta, ylläpidosta ja poistamisesta.

5.4 Palvelun oikeudeton käyttö

Palvelun oikeudettomalla käytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa kolmas henkilö käyttää asiakkaan palvelua tai sen avulla sisältö- ja lisäpalveluita ilman asiakkaan suostumusta. Asiakas voi luvattoman käytön tunnistaessaan sulkea kyseisen liittymän Moin tilinhallinnan kautta tai pyytää Moin asiakaspalvelua sulkemaan liittymän. Asiakas vastaa palvelun oikeudettomasta käytöstä ja siitä aiheutuneista kustannuksista siihen hetkeen, kun asiakas tekee asiasta ilmoituksen Moin asiakaspalveluun.

Kun Moi on vastaanottanut asiakkaan tekemän laitteen katoamisilmoituksen tai ilmoituksen oikeudettomasta käytöstä, Moilla on oikeus sulkea kyseinen liittymä tai estää sen käyttö välittömästi.

5.5 Palvelun toiminnallisuuteen vaikuttavia keskeisiä seikkoja

Palveluiden toiminnallisuudessa voi radiotekniikan, tiedonsiirron ja yleisten viestintäverkkojen ominaispiirteiden vuoksi esiintyä katvealueita, paikallista tai tilapäistä liikenteen katkeamista tai hidastumista. Kuuluvuuteen ja palveluiden toimivuuteen vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan käyttämä päätelaite ja sen kunto, kulloisetkin ilmasto-olosuhteet, maaston muodot, rakennukset ja käytetyt rakenteet sekä huoltotyöt. Palveluissa ja niihin liittyvissä ohjelmistoissa voi esiintyä vähäisiä teknisiä puutteita, jotka eivät olennaisesti vaikuta palveluiden tai ohjelmistojen käyttämiseen. Mainituista syistä Moi ei voi taata palveluiden keskeytyksetöntä toimivuutta kaikkialla verkon kuuluvuusalueella.

Moi ei takaa tiettyä tiedonsiirtonopeutta. Moi varaa oikeuden mm. viranomaismääräysten, tietoturvasyiden tai verkon kuormitustilanteiden vuoksi priorisoida muuta verkossa tapahtuvaa tiedonsiirtoliikennettä palveluun nähden, jos se on tarpeellista verkon ja palveluiden toimivuuden varmistamiseksi. Moi saattaa palvelun käytettävyyden, haittaliikenteen suodatuksen tai muun tietoturvasyyn vuoksi tilapäisesti rajoittaa palvelun käyttöä joko poistamalla käytöstä tiettyjä liikennöintitapoja (protokollat) tai tietoliikenneportteja tai kytkemällä liittymästä tilapäisesti kokonaan pois tiedonsiirtopalvelun käyttömahdollisuus.

Moilla on oikeus mitata ja muokata tietoliikennettä välttääkseen verkkoyhteyden ylikuormittumisen, mikä saattaa vaikuttaa tarjottavien palveluiden laatuun. Moi saa tehdä palveluihinsa ja esim. SIM-korttiin muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Lisäksi Moi voi lähettää viestintäverkkojen avulla liittymän käyttöä helpottavia asetuksia.

Yleisessä viestintäverkossa soitettavista hätäpuheluista, soittajan sijainnin paikantamisesta ja hätätekstiviesteistä säädetään laissa ja viestintäviraston määräyksissä. Moi huolehtii osaltaan soittajan sijainnin paikantamisesta ja siitä, että soittaja saa soittaessaan tai lähettäessään tekstiviestin maksutta yhteyden yleiseen hätänumeroon 112. Soittajan paikannus ja tekstiviestin lähettäminen ei ole matkapuhelimen osalta mahdollista ilman SIM-korttia. Hätätekstiviestin luotettavuus ja nopeus eivät ole samaa luokkaa kuin hätäpuhelun.

5.6 Tietoturva

Moi ei vastaa julkisessa internetverkossa mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista Moista riippumattomista, palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä.

Moi voi ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi, jos toimet ovat välttämättömiä viestintäpalvelun tai verkkopalvelun tai viestin vastaanottajan viestintämahdollisuuksien turvaamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi viestien välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen viesteistä. Moi mitoittaa toimenpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta.

5.7 SIM-kortti

Ellei toisin sovita, kansainvälisen asiakastunnisteen sisältävä SIM-kortti on Moin omaisuutta. Asiakas vastaa SIM-kortin korjaamisesta, uusimisesta ja vaihdosta aiheutuvista kustannuksista. SIM-korttia saa käyttää vain tyyppihyväksytyssä tai vahvistettujen määräysten mukaisesti hyväksytyssä sekä radiolaitteista annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti toimintakuntoisessa päätelaitteessa. Moilla on oikeus esimerkiksi optimoida SIM-kortin teknistä rakennetta muun muassa tehostaakseen matkapuhelinverkkoympäristön ja SIM-kortin yhteistoimintaa sekä ylläpitääkseen Moin tarjoaman palvelun laatua. Moilla on myös oikeus vaihtaa SIM-kortti.

SIM-korttia ei tule käyttää sellaisessa laitteessa tai toimintaympäristössä, jossa puhe-, viesti- tai tiedonsiirrossa mahdollisesti olevat huoltokatkokset tai muut katkokset voivat aiheuttaa riskin henkilö- tai esinevahingoille.

5.8 Tunnisteet, niiden muuttaminen ja puhelinnumeron siirrettävyys

Moilla on oikeus päättää asiakkaan tai käyttäjän käyttöön tulevista käyttäjätunnuksista, osoitteista, numeroista ja muista vastaavista tunnisteista (jäljempänä tunnisteet). Ne säilyvät Moin omistuksessa eikä asiakkaalla ole niihin oikeuksia sopimuksen päätyttyä, ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu.

Moilla on oikeus muuttaa asiakkaalle tai käyttäjälle annettuja tunnisteita, jos lainsäädäntö, viranomaismääräykset tai viestintäverkosta, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta tai tietoturvasta johtuvat taikka muut vastaavat syyt sitä edellyttävät.

Moilla on oikeus antaa tunnisteet kolmannen tahon käyttöön, jos ne eivät ole olleet asiakkaan käytössä kuuteen (6) kuukauteen. Asiakkaalla ei ole oikeutta tunnisteisiin sopimuksen päätyttyä.

Käyttäjällä on oikeus saada puhelinnumeronsa siirretyksi toiselle teleyritykselle voimassa olevan sähköisen viestinnän palvelulain mukaisesti. Muuta tunnistetta kuin puhelinnumeroa ei ole mahdollista siirtää.

6. Palvelun käytön rajoittaminen tai sulkeminen

Liittymän sulkemisella tarkoitetaan kaikkien sen kautta saatavien viestintä- ja lisäpalveluiden estämistä. Liittymän käytön rajoittamisella tarkoitetaan sen kautta saatavan yhden tai useamman viestintä- tai lisäpalvelun käytön estämistä. Liittymän käyttöä voidaan rajoittaa esimerkiksi siten, että käyttäjä voi vastaanottaa puheluja, mutta ei voi soittaa muita kuin hätäpuheluja tai mahdollisuuksien mukaan lähettää hätätekstiviestejä.

Moi voi sulkea yksittäisen liittymän tai koko palvelun taikka rajoittaa niiden käyttöä, jos

 • asiakas ei ole maksanut erääntynyttä laskua kahden viikon kuluessa maksukehotuksesta huolimatta;
 • asiakas on ylittänyt sovitun käyttörajan (tällöin palvelua ei suljeta, mutta sen käyttöä voidaan rajoittaa);
 • asiakas ei toimita sopimuksen solmimisen yhteydessä vaadittua ennakkomaksua tai vakuutta;
 • poliisi, muu toimivaltainen viranomainen, vakuutusyhtiö tai toinen operaattori tätä vaatii;
 • asiakas on asetettu konkurssiin tai viranomainen on todennut asiakkaan muutoin maksukyvyttömäksi, eikä asiakas aseta vaadittua kohtuullista vakuutta;
 • asiakas tai käyttäjä on asetettu syytteeseen palvelua hyväksi käyttäen tehdystä tietoliikenteen häiritsemisestä; tai
 • asiakas tai käyttäjä ei kehotuksesta huolimatta noudata muita sopimusehtoja.

Asiakkaan on maksettava sopimuksen mukaiset maksut, kuten perusmaksut ja erääntyneet käyttömaksut siitä huolimatta, että liittymä on ollut suljettuna tai palvelun käyttö on muutoin ollut rajoitettuna, jos sulkeminen tai rajoittaminen johtuu asiakkaasta tai Moin velvollisuudesta.

7. Maksut

7.1 Hinnasto ja perittävät maksut

Asiakas on velvollinen maksamaan Moille palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut.

Moi voi laskuttaa asiakkaalta myös palvelunsa kautta käytettyjen muiden teleyritysten ja palveluntuottajien maksut, jos tästä on kyseisen Moin tai palveluntuottajan kanssa sovittu.

Ulkomailla käytetyt palvelut (kuten puhelut, teksti- ja multimediaviestit ja muu tiedonsiirto) veloitetaan Moin voimassa olevan verkkovierailuhinnaston mukaan. Lisätietoja on saatavilla Moin verkkosivuilta.

Moilla on oikeus muuttaa maksuja ja niiden laskentaperusteita siten kuin sopimusehtojen muuttamisesta kerrotaan kohdassa 11 (Sopimusehtojen muuttaminen).

8. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

8.1 Virhe palvelussa

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksessa kulloinkin määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti palvelun käyttämistä.

Virheenä ei pidetä sellaisia puutteita palvelussa, jotka johtuvat asiakkaan tai käyttäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä taikka asiakkaan tai käyttäjän vastuulle kuuluvasta seikasta taikka päätelaitteen puutteellisesta toimintakunnosta tai satunnaisia ja lyhytaikaisia käyttökatkoksia.

Palvelulle ei voida taata keskeytyksetöntä toimivuutta, sillä viestintäpalveluiden luonteeseen kuuluvat ajoittain ilmenevät tilapäiset katkokset ja häiriöt. Palvelu ei ole virheellinen, jos se keskeytyksistä huolimatta toimii siten, kuten vastaava viestintäpalvelu yleensäkin. Palveluiden toiminnallisuudessa voi esiintyä katvealueita ja paikallista tai tilapäistä tietoliikenteen katkeamista tai hidastumista, joka voi johtua esimerkiksi radiotekniikasta, tiedonsiirrosta, viestintäverkkojen ominaispiirteistä, kuormituksesta tai haittaliikenteestä. Viestien välittäminen ja tietoliikenteen suodatus tai rajoittaminen voivat tilapäisesti epäonnistua.

Moilla ei ole velvollisuutta korjata virhettä, mikäli virhe on aiheutunut Moista riippumattomasta syystä, kuten palvelun virheellisestä käytöstä, asiakkaan toimintaympäristön puutteista, sähköverkon vioista, laitehäiriöistä taikka huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä palvelun käyttöä koskevien ohjeiden taikka palvelun ympäristövaatimusten noudattamisessa tai kolmannen osapuolen toiminnasta. Moi ei myöskään vastaa asiakkaan tai käyttäjän tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta, muuttumisesta, viivästymisestä tai tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen palauttamisen aiheuttamista kustannuksista.

Moi saa tilapäisesti ilman asiakkaan suostumusta keskeyttää palveluiden tarjonnan tai rajoittaa niiden käyttöä, jos toimenpide on välttämätön verkon rakentamisen, kunnossapitotöiden tai tietoturvan vuoksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi viestintäverkon laajennustyöt, tukiasemien kunnossapito, palveluoperaattorijärjestelmien huoltotyöt ja palvelunestohyökkäyksen torjunta. Tällainen keskeytys ei ole virhe palvelun toimituksessa. Moi tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa mukaan ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

8.2 Vahingonkorvaus

Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle aiheuttamansa välittömät vahingot kuitenkin huomioiden jäljempänä tässä kohdassa esitettävät vastuunrajoitukset. Sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi liikevoiton, liikevaihdon tai tuotannon vähenemisestä tai muusta saamatta jääneestä tai menetetystä tuotosta tai hyödystä, ellei vahinko ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Asiakas vastaa täysimääräisesti käyttäjiensä toimista.

Moin vastuu asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista rajoittuu ensisijaisesti virheellisen palvelun korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen. Jos virheen korjaaminen tai palvelun uudelleen suorittaminen ei ole mahdollista tai Moin arvion mukaan liiketaloudellisesti järkevää, on Moi velvollinen korvaamaan asiakkaalle Moin tuottamuksella aiheuttamat asiakkaan todistamat välittömät vahingot.

Sopijapuolen vastuu rajoittuu kunkin kuukauden aikana enintään tuottamuksen kohteena olevaan palvelun osaan kohdistuvaa kuukauden laskutusta vastaavaan määrään laskettuna vahinkotapahtumaa edeltäneiden kuuden kuukauden kuukausilaskutusten keskiarvon mukaan. Jos sopimus on ollut ennen vahingon syntymistä voimassa alle kuusi kuukautta, vahingonkorvauksen enimmäismäärä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan kuukausilaskutusten keskiarvon mukaan. Tätä vahingonkorvauksen määrällistä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisella tai törkeällä huolimattomuudella.

Asiakkaan on vaadittava vahingonkorvausta Moilta kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita korvauksen perusteena oleva palvelun virhe.

Sopijapuolen vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä kohdassa 8.2 mainittujen vahinkojen korvaamiseen. Sähköisen viestinnän palvelulain luvun 15 mukaista vakiokorvausta, vakiohyvitystä, hinnanalennusta tai vahingonkorvausvelvollisuutta ei sovelleta Moin ja yritysasiakkaan välisessä sopimussuhteessa, ellei osapuolten kesken ole erikseen toisin sovittu.

9. Henkilötietojen käsitteleminen ja tietoturvallisuus

9.1 Henkilö- ja asiakastietojen käsittely

Moi voi käsitellä asiakasrekisteritietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa asiakasrekisterin kulloinkin voimassaolevassa rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Moin rekisteriselosteet ja tietosuojaperiaatteet löytyvät Moin verkkosivuilta.

Asiakas ymmärtää, että tilatessaan palveluita, joiden yhteydessä Moi toimii rekisterinpitäjänä sekä tilatessaan palveluita, joiden tarjoaminen edellyttää asiakkaan kontaktihenkilöiden ja palvelun käyttäjien yhteystietojen luovuttamista Moille, se luovuttaa omasta henkilörekisteristään henkilötietoja Moille, jolloin Moista tulee tällaisten henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä. Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa kyseiset henkilötiedot Moille sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen sekä työntekijöidensä ja muiden rekisteröityjen henkilötietolain mukaisesta informoinnista. Moi noudattaa rekisterinpitäjänä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Palveluiden piirissä voidaan käsitellä myös tietoja, joiden osalta asiakas katsotaan henkilötietolaissa tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi ja Moi henkilötietolaissa tarkoitetuksi tietojenkäsittelypalveluiden tarjoajaksi. Tilaussopimus ja/tai sen liitteenä olevat palvelukuvaukset voivat sisältää tarkemmat kuvaukset osapuolten roolista sopimuksen alla tarjottujen palveluiden osalta. Moi sitoutuu käsittelemään henkilötietoja asiakkaan lukuun kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas antaa suostumuksensa palvelusopimuksen ja/tai palvelukuvausten mukaiseen käsittelyyn ja vastaa rekisteröityjen lainmukaisesta informoinnista ja tarvittavien suostumusten hankkimisesta.

Moi voi käsitellä tunnistamis- ja paikkatietoja palvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi, laskutusta ja teknistä kehittämistä varten, sekä markkinointitarkoituksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käsiteltäviä tietoja ovat muun muassa matkapuhelimen laitetyyppi sekä muut päätelaitteeseen liittyvät tiedot, sijaintitiedot sekä viestintään ja palveluiden käyttöön liittyvät muut tunnistamistiedot, kuten numerot, yhteyksien ajankohdat sekä kestot. Tunnistamis- ja paikkatietoja käsitellään edellä lueteltujen toimenpiteiden edellyttämän ajan.

Moilla on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut ja muu viestintä, kuten myyntipuhelut. Moi käyttää tallenteita esimerkiksi liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, laaduntarkkailuun ja koulutukseen.

Moilla on oikeus lähettää käyttäjille suoramarkkinointiviestejä sähköisessä muodossa, kuten sähköpostina tai tekstiviesteinä. Käyttäjällä on kuitenkin milloin tahansa oikeus kieltää Moita käyttämästä ja luovuttamasta häntä koskevia asiakastietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin.

9.2 Tietoturva ja tietosuoja

Sopijapuolet sitoutuvat kumpikin omalta osaltaan huolehtimaan ja vastaamaan tietoturvallisuudesta ja yksityisyyden suojasta henkilötietoja käsiteltäessä sekä noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä.

Moi vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Moi ei vastaa julkisen internetverkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista Moin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Moilla on oikeus ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi viestien välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen viesteistä. Moi mitoittaa toimenpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta.

Asiakas sitoutuu huolehtimaan ja vastaa riittävästä tietoverkkojensa, laitteiden, ohjelmistojen ja muiden asiakkaan hankittavaksi kuuluvien palvelun käyttämisen edellytysten suojauksesta. Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän tehokkaita viruksen torjuntaohjelmia ja muita suojauskeinoja.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy etenkin teletoiminnassa syntyviin välitystietoihin ja muihin vastaaviin tietoihin liittyen, että Moin toimintaa ja mahdollisuuksia kyseisten tietojen luovuttamiseen tai raportointiin asiakkaalle sääntelee tietoyhteiskuntakaari. Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta voimassaolevaa pakottavaa lainsäädäntöä teletoiminnan sääntelyyn liittyen. Asiakkaan suhteen tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että asiakas sitoutuu käsittelemään Moilta saamiaan raportteja tai muita tietoja palveluiden käytöstä vain siinä laajuudessa ja sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka on lain nojalla sallittua teleyrityksen yhteisötilaajalle.

9.3 Luettelotiedot ja numerotiedotuspalvelut

Ellei toisin ole sovittu, asiakkaan ja käyttäjän perustiedot voidaan julkaista puhelinluettelossa, muissa tilaajaluetteloissa sekä erilaisissa numerotiedotuspalveluissa joko Moin tai kolmannen tahon toimesta. Tiedot voidaan myös edelleen luovuttaa kolmannelle taholle. Asiakkaalla ja käyttäjillä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen julkaiseminen puhelinluettelossa ja numeropalvelussa osittain tai kokonaan. Asiakkaalla ja käyttäjillä on myös oikeus kieltää tietojensa edelleen luovutus. Asiakas voi itse estää tietojen julkaisun tai muokata julkaistavia tietojaan Moin palvelunhallinnassa.

10. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Moin kirjallista etukäteistä suostumusta. Moilla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä tai kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Moi tai vastaanottava taho ilmoittaa siirrosta asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen siirron tapahtumista. Sopimukseen perustuvat Moin saatavat voidaan siirtää kolmannelle. Kun asiakas on saanut saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen, tulee hänen suorittaa maksut siirronsaajalle.

11. Sopimuksen päättyminen

11.1 Irtisanominen

Ellei toisin kirjallisesti sovita, sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen (ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu).

Asiakas voi irtisanoa sopimukseen kuuluvia yksittäisiä liittymiä milloin tahansa. Irtisanotun liittymän laskutus päättyy irtisanomisajankohtaan osuvan laskutuskauden loppuun tai mikäli kyseessä on numeronsiirto, siirtoajankohtaan osuvan laskutuskauden loppuun.

Jos asiakas irtisanoo kaikki sopimukseen kuuluvat liittymät, katsotaan sopimus päättyneeksi kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

11.2 Sopimuksen purku

Sopijapuoli saa purkaa sopimuksen toisen sopijapuolen olennaisen sopimusrikkomus vuoksi, ellei rikkova sopijapuoli korjaa virhettä kolmenkymmenen (30) päivän sisällä siitä, kun rikkova sopijapuoli on saanut asiasta kirjallisen ilmoituksen.

Edellä kuvatun lisäksi, Moi saa purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä asiakkaalle etukäteen, jos

 • palvelu on ollut suljettuna muusta syystä kuin asiakkaan pyynnöstä vähintään kuukauden ja liittymän sulkemisen edellytykset ovat voimassa;
 • asiakas tai käyttäjä on tuomittu palvelua hyväksi käyttäen tehdystä tietoliikenteen häiritsemisestä, tai muu viranomainen on todennut, että asiakas tai käyttäjä on palvelua käyttäessään tahallaan estänyt tai häirinnyt televiestintää; tai
 • asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskujaan, on todettu maksukyvyttömäksi, tai hän ei maksa Moin vaatimaa ennakkomaksua tai aseta hyväksyttävää vakuutta.

12. Muut ehdot

12.1 Ylivoimainen este

Sopijapuoli vapautuu sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure).

Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolen ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, valuuttarajoitukset, muuttuneet lain säännökset ja viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen, pakko-otto tai takavarikko, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, vakava epidemia, pandemia, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, työselkkaus, tulipalo, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin tässä kohdassa 12.1 tarkoitetusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

12.2 Immateriaalioikeudet

Moin palveluihin ja tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Moille tai kolmannelle taholle, esimerkiksi ohjelmiston omistajalle. Moi myöntää asiakkaalle ja käyttäjille rajoitetun käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi sopimuksen mukaiseen palveluun. Palvelua on käytettävä Moin antamien ohjeiden mukaisesti ja vain sovittuun tarkoitukseen.

Asiakkaalla tai käyttäjillä ei ole ilman Moin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa palveluun liittyviä asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannelle, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakas vastaa käyttäjiensä toimista kuin omistaan.

Moi vastaa siitä, että sen toimittamat palvelut eivät loukkaa kolmannen osapuolen Suo¬messa sopimuksen solmimishetkellä voimassa olevia immateriaalioikeuksia.

Mikäli asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että Moin toimittaman tuot¬teen tai palvelun käyttäminen Suomessa loukkaa suojattua immateriaalioikeutta, Moi huolehtii parhaaksi katso¬mallaan tavalla asiakkaan puolustuksesta ja korvaa asiakkaan maksettavaksi lainvoimaisesti tuomitut korvaukset. Moin vastuu edellyttää, että asiakas ilmoittaa vaateista kirjallisesti Moille välittömästi niistä tiedon saatuaan ja samalla valtuuttaa Moin huolehtimaan asiakkaan eduista ja antaa Moille asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot, valtuutukset ja avun.

Moi ei vastaa asiakkaalle oikeudenloukkauksesta, joka aiheutuu siitä, että palvelua on asiakkaan tai kolmannen tahon toimesta muutettu, palvelua on käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu, palvelua käytetään yhdessä kolmannen osapuolen toimittaman tai asiakkaan itse tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa, taikka jos palvelua käytetään vastoin Moin antamia ohjeita. Moin vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta rajoittuu tämän kohdan mukaisiin toimenpiteisiin.

12.3 Salassapito ja oikeuksien hyödyntäminen

Sopimuksen yhteydessä osapuolet voivat saada toisiltaan kaupallisia tai teknisiä tietoja, jotka kuuluvat toisen liikesalaisuuden piiriin tai joihin kohdistuu toisen immateriaalioikeus. Moin liikesalaisuuksiin kuuluvat mm. kaikki sopimus- tai tarjousasiakirjoihin sekä palveluihin liittyvät kehitysaineistot, sovellukset ja lopputulokset. Asiakkaalla ei ole ilman Moin kirjallista suostumusta oikeutta käyttää saamaansa tietoa hyväkseen omassa tai oman etupiirinsä liike- tai missään muussakaan toiminnassa. Etupiiriin luetaan asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluvat yh¬tiöt ja sen päätäntäelimiin kuuluvat henkilöt läheisineen ja läheisyhtiöineen. Asiakas ei saa paljastaa saamiaan tietoja eikä luovuttaa niitä ulkopuolisille. Vain sopimuksen täyttämiseksi tarpeellinen tiedon käyttäminen on sallittua. Ehtoa on noudatettava myös sopimuksen päätyttyä.

Moilla on oikeus käyttää sopimussuhteessa kertyvää tietoliikennealan tietotaitoa liiketoiminnassaan vapaasti esimerkiksi palvelujen kehitystyötä varten.

12.4 Laki sähköisen viestinnän palveluista

Asiakkaan sekä sopimuksen mukaisen käyttäjän oikeudet ja Moin velvollisuudet määräytyvät tämän sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaisiin palveluihin ei sovelleta sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännöksiä 106 b §, 108 a § 1 ja 3 mom., 109 § 2 mom., 112 §:n 1 mom., 113 §, 118 § 2 mom., 119 §, 121.124 §, 125 § 2–4 mom., 126 §, 134 §:n 1 mom. ja 135 §. Sopimuksessa voidaan kuitenkin käsitellä kyseisten säännösten alaan kuuluvia seikkoja.

12.5 Sopimuksen sisältö ja soveltamisjärjestys

Jos sopimusasiakirjojen sisältö on keskenään ristiriitainen, noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä: 1) tilaussopimus; 2) mahdolliset erityisehdot; 3) hinnasto; ja 4) nämä yleiset sopimus- ja toimitusehdot.

Jonkin sopimusehdon pätemättömyys ei aiheuta muiden sopimusehtojen pätemättömyyttä.

13. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (poissulkien lainvalintaa koskevat säännökset).

Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopijapuolet eivät onnistu sopimaan riitaisuutta neuvottelemalla, kumpikin sopijapuoli voi viedä riitaisuuden ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeudessa. Sopijapuolet voivat myös toissijaisesti kirjallisesti sopia riidan ratkaisemisesta asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa tai välimiesoikeudessa. Moilla on kuitenkin aina oikeus viedä rahamääräistä saatavaansa koskeva vaatimus vaihtoehtoisesti joko Helsingin käräjäoikeuden tai asiakkaan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

14. Ehtojen voimassaolo ja muutokset

Nämä ehdot ovat voimassa 25.5.2022 alkaen toistaiseksi.

Asiakkaalle tiedotetaan uusista toimitusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti. Kun ehtoja on muutettu olennaisesti asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksesta irtisanoa sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta, ellei muutostarve johdu lainsäädännön muutoksista tai viranomaispäätöksistä tai perustu sopimusehdoissa yksilöityyn perusteeseen.

 1. PALVELUN KUVAUS
 2. PALVELUN OMINAISUUDET
 3. TUOTTEET
 4. PUHELIMEN KÄYTTÖ EU- JA ETA-ALUEILLA
 5. PUHELIMEN KÄYTTÖ EU- JA ETA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA
 6. PALVELUN TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
 7. LASKUTUS JA MAKSAMINEN
 8. PALVELUJEN HINNASTO
 9. PALVELUN RAJOITUKSET
 10. TIETOTURVA
 11. VOIMASSAOLO JA MUUT EHDOT

Palvelukuvaus ja erityisehdot

1. Palvelun kuvaus

Palvelu on Moin tilaajille tarjoama matkaviestinpalvelu, joka mahdollistaa puhe-, tekstiviesti- (SMS), multimediaviesti- (MMS) sekä tiedonsiirtopalveluiden käyttämisen päätelaitteilla.

Palvelua koskevan sopimuksen solmiminen edellyttää asiakkaalta pysyvää osoitetta Suomessa sekä suomalaista Y-tunnusta.

1.1 Moi-yritystili

Moin palveluja voi ostaa internetistä. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä asiakkaalle luodaan Moi- yritystili, johon asiakas voi liittää yhden tai useita liittymiä. Tilauksen yhteydessä asiakas hyväksyy Moin palvelu- ja toimitusehdot. Tilauksen voi hyväksyä yrityksen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö tunnistautumalla pankkitunnuksin joko verkkokaupassa tai Moin lähettämän linkin kautta.

1.2 Yritystilin hallintapalvelu – Yritys Moi

Tilauksen yhteydessä tilaaja saa käyttäjätunnukset ”Yritys Moi” -palveluun. Yritys Moissa asiakas hallitsee omia palvelujaan ja asiakastietojaan. Asiakas voi esimerkiksi:

 • päivittää yrityksen palveluja tai yksittäisten liittymien asetuksia
 • hallita tilin käyttöoikeuksia ja päivittää asiakas- tai käyttäjätietoja
 • ostaa tai irtisanoa palveluja.

Käyttäjien henkilökohtaisia puhelutietoja, kuten tietoja puhelujen vastaanottajasta, ei tallenneta Yritys Moi -palveluun. Asiakas vastaa tilin käyttöoikeuksista ja siitä, että tilin käyttäjällä on lupa suorittaa kaikkia Yritys Moi -palvelussa tehtäviä hankintoja ja palvelujen muokkauksia.

2. Palvelun ominaisuudet

2.1 Verkot ja nopeudet

Moin liittymät käyttävät nopeinta kullekin liittymätyypille valittua verkkoa (5G, 4G). Mikäli nopeinta verkkoa ei ole saatavilla, liittymä käyttää automaattisesti hitaampaa verkkoa, ellei puhelimen asetuksissa ole toisin määritelty. Koska tiedonsiirtonopeuteen matkapuhelinverkossa vaikuttaa moni eri tekijä, kuten etäisyys tukiasemasta, saatavilla oleva verkkoteknologia, päätelaite sekä verkon kuormitus, emme voi taata palvelullemme tarkasti määriteltyä nopeutta. Seuraavissa taulukoissa on kuvattu Moin liittymien lataus- ja lähetysnopeuksien vaihteluvälit liittymätyypeittäin.

2.2 Liittymien latausnopeuden vaihteluväli

Liittymä3G-verkko4G-verkko5G-verkko
Bisnes Potti 4G0,4 - 30 Mb/s4 - 100 Mb/s
Bisnes 4G0,4 - 30 Mb/s4 - 200 Mb/s
Reilu Bisnes 5G 4000,4 - 30 Mb/s4 - 400 Mb/s10 - 400 Mb/s
Reilu Bisnes 5G 10000,4 - 30 Mb/s4 - 600 Mb/s10 - 1000 Mb/s
Laitenetti0,4 - 0,5 Mb/s0,5 Mb/s

2.3 Liittymien lähetysnopeuden vaihteluväli

Liittymä3G-verkko4G-verkko5G-verkko
Bisnes Potti 4G0,4 - 6 Mb/s4 - 50 Mb/s
Bisnes 4G0,4 - 6 Mb/s4 - 100 Mb/s
Reilu Bisnes 5G 4000,4 - 6 Mb/s4 - 150 Mb/s4 - 150 Mb/s
Reilu Bisnes 5G 10000,4 - 6 Mb/s4 - 300 Mb/s4 - 300 Mb/s
Laitenetti0,4 - 0,5 Mb/s4 - 5 Mb/s

Verkon kuormittumisesta johtuen tiedonsiirto voi olennaisesti hidastua, katkeilla tai keskeytyä. Katkenneen tai keskeytyneen tiedonsiirtoyhteyden seurauksena tiedostoja tai niiden osia voi hävitä, jäädä saapumatta tai saapua puutteellisena tai virheellisenä.

Palvelussa saattaa olla lyhyitä katkoksia teknisten huolto- ja ylläpitotöiden tai verkkohäiriöiden yhteydessä. Katkokset pyritään ajoittamaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asiakkaalle. Näistä tilanteista pyrimme ilmoittamaan internetsivustollamme mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Palvelun käytettävyyteen ja toiminta-alueeseen voivat vaikuttaa myös muutokset kolmannen osapuolen matkaviestinverkossa, joihin emme voi vaikuttaa.

3. Tuotteet

3.1 Data

Kaikkiin Moi-liittymiin kuuluu mobiilidatan käyttömahdollisuus. Moi tarjoaa asiakkaille joko käyttöön perustuvaa tai rajatonta kuukausimaksullista datapakettia.

3.1.1 Gigapohjainen datapaketti - Bisnes Potti 4G

Gigapohjaisen datapaketin kuukausimaksuun kuuluu hinnaston mukainen määrä tiedonsiirtoa. Jos tilillä on useampia Moi Potti -liittymiä, näiden gigat lasketaan yhteen ja liittymät kuluttavat tätä datapakettia yhteisesti. Paketin ylittävä datamäärä veloitetaan käytön mukaan hinnastossa määriteltyyn liittymäkohtaiseen maksimiveloitukseen asti. Maksimiveloituksen jälkeen datan käyttö jatkuu veloituksetta.

3.1.2 Liittymät rajattomalla datalla – Bisnes 4G, Reilu Bisnes 5G

Liittymä, johon kuuluu rajaton data -ominaisuus, voi käyttää dataa kotimaassa rajoituksetta. Liittymä, johon kuuluu rajaton data, ei kuluta Bisnes Potti -liittymien datapakettia, eikä lisää dataa yhteiseen datapakettiin.

3.1.3 5G ja 4G verkkojen hinnoittelu Reilu Bisnes 5G-liittymissä

Moin rajattomilla 5G-liittymistä veloitetaan kalliimpaan kuukausimaksuun perustuvaa maksua vain siltä osin, kun tiedonsiirto on toteutunut 5G verkossa laskutuskauden aikana.

3.2 Puhe ja tekstiviestit

3.2.1 Normaalihintaiset puhelut ja tekstiviestit

Normaalihintaisia puheluja ovat puhelut suomalaisiin matkapuhelinnumeroihin ja suomalaisiin lankapuhelinnumeroihin. Puhelut näihin numeroihin hinnoitellaan alkavalta minuutilta käytön mukaan, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Normaalihintaisia tekstiviestejä ovat viestit suomalaisiin matkapuhelinnumeroihin. Tekstiviestit veloitetaan kappaleittain kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

3.2.2 Puheen ja tekstiviestien maksimihinta

Moi-liittymään kuuluu puheen ja tekstiviestien yhteenlaskettu maksimihinta. Tällöin normaalihintaisten puheluminuuttien ja tekstiviestien yhteenlasketun veloitushinnan saavuttaessa liittymätyypin hinnaston mukaisen maksimihinnan, vastaava lisäkäyttö on laskutuskauden loppuun veloituksetonta. Maksimihinta on liittymäkohtainen ja voi vaihdella liittymätyypin mukaan.

Asiakas vastaa siitä, että veloitukseton puheen käyttö ei aiheuta häiriötä verkolle, kuten esimerkiksi kuormita verkkoa tavanomaisesta poikkeavalla matkaviestinnän määrällä. Veloituksetonta puheominaisuutta ei saa käyttää automaattisten järjestelmien kautta esimerkiksi suoramarkkinointiin. Moilla on oikeus estää veloituksettoman puheen käyttö ja vaatia asiakkaalta korvaus aiheutuneesta vahingosta, jos käy ilmi, että asiakas on käyttänyt palvelua näiden ehtojen vastaisesti.

3.3 Multimediaviestit

Multimediaviestit veloitetaan kappaleittain kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

3.4 Puhelut ja tekstiviestit ulkomaille

Puhelut ulkomaille hinnoitellaan aina erikseen. Moi:n kulloinkin voimassa olevan ulkomaanpuheluhinnaston löytää osoitteesta https://www.moi.fi/yrityksille/hinnasto/

3.5 Erityismaksulliset puhelut, tekstiviestit, multimediaviestit sekä matkapuhelinlaskulla veloitettavat sovelluksien kautta ostettavat palvelut

Erityismaksulliset palvelut hinnoitellaan aina erikseen. Erityismaksullisia puheluja ovat mm. palvelunumerot ja yritysnumerot. Palvelu- ja yritysnumeroiden hinnoittelu riippuu kyseessä olevasta palveluntarjoajasta.

3.6 Vastaajapalvelu

Tiliin kuuluviin liittymiin voi liittää vastaajapalvelun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, jolloin asiakkaan vastaajaan voi jättää viestejä, jotka säilyvät vastaajassa kuunneltavina kymmenen (10) päivän ajan. Viestien kuuntelu tapahtuu soittamalla erilliseen vastaajanumeroon. Vastaajapalvelulla on kiinteä kuukausimaksu, joka veloitetaan etukäteen koko laskutuskaudelta.

Kulloinkin voimassa olevan hinnan voi tarkistaa hinnastosta (https://www.moi.fi/yrityksille/hinnasto/). Vastaajapalvelun voi ottaa käyttöön milloin hyvänsä. Vajaalta jaksolta peritään maksu jakson jäljellä olevien päivien suhteessa. Minimilaskutus on vajaa jakso ja seuraava kausi.

3.7 Laitenetti

Erilaisiin SIM-kortillisiin laitteisiin tarkoitettu liittymä, jossa on rajaton tiedonsiirto ja jolla voi lähettää ja vastaanottaa teksti- ja multimediaviestejä. Liittymällä on mahdollista vastaanottaa puheluja, mutta siitä ei voi soittaa ulos. Liittymän Käyttö Suomen ulkopuolella estetty.

Laitenettiä ei voi päivittää muuhun Moin liittymätyyppiin.

4. Puhelimen käyttö EU- ja ETA-alueilla

Moi noudattaa 15.6.2017 alkaen Euroopan Parlamentin vahvistamaa asetusta, jonka mukaan EU- ja ETA-maiden alueella tapahtuvasta puhelimen käytöstä ei peritä erillistä roaming-maksua (verkkovierailumaksua), vaan puhelut, tekstiviestit ja kohtuullinen määrä tiedonsiirtoa laskutetaan kotimaan hinnaston mukaisesti. EU:n täytäntöönpanoasetus - 2016/2286

4.1 Kohtuullinen datakäyttö ja sen ylittäminen EU/ETA-alueella

Datan osalta sovelletaan asetuksen mukaista kohtuullisen käytön periaatetta (Fair Usage Policy, FUP), joka rajoittaa lisämaksuttoman roaming-datan käytön liittymäkohtaiseen maksimimäärään laskutusjaksoa kohden. Raja on aina liittymäkohtainen.

Kohtuullisen datakäytön ylimenevältä osalta peritään hinnaston mukainen lisämaksu. Kohtuullisen käytön liittymäkohtaiset rajat ja kohtuullisen käytön ylittävän tiedonsiirron lisämaksu löytyvät voimassa olevasta roaming-hinnastosta osoitteessa https://www.moi.fi/yrityksille/hinnasto/.

4.2 Puhelut ja tekstiviestit EU/ETA-alueella

Puhelut ja tekstiviestit normaalihintaisiin kiinteisiin numeroihin ja matkapuhelimiin EU/ETA-alueelle laskutetaan kotimaan hinnaston mukaisesti. Palvelu- ja yritysnumerot, samoin kuin puhelut EU/ETA-maiden ulkopuolelle veloitetaan erillisen hinnaston mukaisesti. Soitot Suomesta ulkomaille veloitetaan ulkomaanpuheluhinnaston mukaan (https://www.moi.fi/yrityksille/hinnasto/).

4.3 Hinnoittelu koskee tilapäistä verkkovierailua

Hinnoittelu koskee asiakkaita, jotka asuvat vakinaisesti Suomessa. Mikäli asiakkaalla ei ole esittää vakituista asuinpaikkaa Suomessa, EU/ETA-alueella kulutetuista verkkovierailupalveluista peritään kotimaan hinnan lisäksi EU-lisämaksu. Jos liittymää käytetään pääosin tai kokonaan ulkomailla, tai mikäli asiakkaalla on useampi liittymä ja niitä käytetään ulkomailla peräkkäin, Moi veloittaa puhelimen käytöstä EU-lisämaksun. Moilla on oikeus sulkea tällaiset liittymät välittömästi ja irtisanoa niitä koskevat sopimukset. Liittymän sulkeminen ja/tai sopimuksen irtisanominen ei poista asiakkaan vastuuta kertyneistä maksuista.

Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa liittymiä (SIM-kortteja) henkilöille, jotka eivät asu vakinaisesti Suomessa.

4.4 Laskutusjakson vaihtuminen ulkomaanmatkan aikana

Kohtuullisen käytön kk-seuranta tapahtuu laskutusjaksoittain. Mikäli jakso vaihtuu kesken ulkomaanmatkan, laskuri nollautuu.

4.5 EU/ETA-maat, joita hinnoittelu koskee

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari.

4.6 Pohjola ja Baltian maat

Pohjolassa ja Baltian maissa Moi-liittymien puhe, tekstiviestit, multimediaviestit ja tiedonsiirto hinnoitellaan kotimaan liittymätyypin mukaisin hinnoin ilman erillisiä roaming-maksuja. Hinnoittelua koskevat maat ovat Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia ja Liettua.

5. Puhelimen käyttö EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella

Palvelun käyttö ulkomailla ei sisälly kuukausimaksuun, vaan se hinnoitellaan ja laskutetaan kulloinkin voimassa olevan verkkovierailuhinnaston mukaan. Mikäli asiakas haluaa käyttää Palvelua ulkomailla, lisätietoja Palvelun käytöstä, tarjolla olevista kiinteistä ulkomaan käytön saldorajoituksista tai ulkomaan dataestosta on saatavilla Moin www-sivuilla.

Kaikkien palvelujen roaming-hinnat löytyvät voimassa olevasta roaming-hinnastosta osoitteessa https://www.moi.fi/yrityksille/hinnasto/.

5.1 Vaihtoehtoiset roaming-operaattorit

Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää minkä hyvänsä vaihtoehtoisen roaming-operaattorin tarjoamia säänneltyjä verkkovierailupalveluja (äänipuhelu-, tekstiviesti-, MMS- ja datapalvelut) tai vaihtoehtoisen palveluntarjoajan suoraan vierailuverkossa tarjoamia säänneltyjä verkkovierailudatapalveluja. Vaihto vaihtoehtoisen roaming-operaattorin tai palveluntarjoajan palveluihin tai niiden välillä on maksutonta. Asiakas vastaa käyttämiensä säänneltyjen verkkovierailupalveluiden käytöstä ja maksuista suoraan vaihtoehtoiselle roaming- operaattorille tai palveluntarjoajalle.

Moi Mobiili Oy ei vastaa vahingoista, jotka asiakkaalle on aiheutunut käytettäessä simmiä ulkomaisen operaattorin verkossa eikä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käytettäessä minkä hyvänsä vaihtoehtoisen roaming-operaattorin tai palveluntarjoajan tarjoamia palveluita. Asiakkaan tietosuojan osalta noudatetaan matkaviestinliittymän käyttömaan lainsäädäntöä sekä verkon ylläpitäjän käytäntöä.

6. Palvelun toimitus ja käyttöönotto

Asiakkaan tilattua liittymät verkkokaupassa Moi lähettää SIM-kortit postitse. Normaalisti kortit saapuvat perille 3-7 arkipäivän kuluessa. Turvallisuuden varmistamiseksi tilaaja aktivoi liittymät Yritys Moissa. Liittymätietojen, kuten numerointi ja käyttäjätiedot, asiakas voi tallentaa joko verkkokaupassa tai tilauksen jälkeen Yritys Moissa.

Jos asiakas on tallentanut liittymän tiedot jo verkkokaupassa, riittää käyttöönottoon liittymän aktivointi Yritys Moissa. Jos asiakas on päättänyt tallentaa tiedot tilauksen jälkeen Yritys Moissa, Moi lähettää asiakkaalle personoimattomia SIM-kortteja, joille asiakas tallentaa liittymänumeron ja käyttäjätiedot itse Yritys Moissa.

Jos liittymään siirtyy numero toiselta operaattorilta, siirtoon on varattava lainsäädännön mukainen siirtoaika. Moi lähettää tekstiviestillä liittymään tiedon ja muistutuksia siirtoajankohdasta. Laskutus käynnistyy toteutuneesta siirtopäivästä.

Asiakas voi tilata SIM-kortteja varastoon myöhempää käyttöönottoa varten, esimerkiksi uusien liittymien tai hukkuneiden SIM-korttien varalle.

Simmit toimitetaan postitse vain Manner-Suomeen (ei Ahvenanmaalle).

Toimitusaika voi vaihdella esimerkiksi palvelun kysynnästä ja korttien varastotilanteesta riippuen. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun tilaaja on saanut SIM-kortit hallintaansa. Kortit toimitetaan postitse vain Manner-Suomeen (ei Ahvenanmaalle).

7. Laskutus ja maksaminen

Asiakas on velvollinen maksamaan Moille palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Laskutus tapahtuu kuukausittain, asiakkaalla on mahdollisuus valita maksutavaksi joko automaattiveloitus maksukortilta, verkkolasku tai sähköpostilasku. Maksuehto on 14 päivää.

Laskusta lähetetään yhteenveto asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai verkkolaskun valinneille verkkolaskuarkistoon. Lisäksi laskuyhteenveto on asiakkaan nähtävissä ja tulostettavissa Moin tilinhallinnassa. Tilaaja voi tarvittaessa tulostaa laskut itse paperille. Palveluun ei kuulu paperilaskujen toimittaminen.

Moi voi laskuttaa asiakkaalta myös palvelunsa kautta käytettyjen muiden teleyritysten ja palveluntuottajien maksut, jos tästä on kyseisen Moin tai palveluntuottajan kanssa sovittu.

Ulkomailla käytetyt palvelut (kuten puhelut, teksti- ja multimediaviestit ja muu tiedonsiirto) veloitetaan Moin voimassa olevan verkkovierailuhinnaston mukaan. Lisätietoja on saatavilla Moin verkkosivuilta.

Moilla on oikeus muuttaa maksuja ja niiden laskentaperusteita siten kuin sopimusehtojen muuttamisesta kerrotaan kohdassa Sopimusehtojen muuttaminen.

Ellei toisin sovita, laskutus tapahtuu kuukausittain kalenteripäivänä, joka vastaa ensimmäisen liittymän käyttöönottopäivää (eräpäivä). Jos tilaus on alkanut päivänumerosta, jota ei ole jossakin kuukaudessa laskutus tapahtuu kuukauden viimeisenä päivänä. Asiakas pystyy seuraamaan maksujen kertymistä Moin tilinhallinnassa. Joidenkin maiden roaming-maksut saattavat tulla veloitettavaksi pidemmänkin ajan jälkeen. Tilaukseen kuuluvat SIM-kortit (fyysinen kortti) voidaan laskuttaa toimitettaessa.

Maksumuistutuksesta voidaan veloittaa maksumuistutuslisä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Viivästyneestä maksusta Moilla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Lisäksi Moilla on oikeus periä viivästyneestä maksusta aiheutuneet perintäkulut. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelun sulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut palvelusta laskutettavat, vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

Asiakkaalla tai käyttäjällä on oikeus saada puhelinlaskun erittely ja yhteyskohtainen erittely lainsäädännön mukaisesti.

6.1 Palvelun muutokset laskutuksessa

6.1.1 Liittymätyyppien muutokset

Asiakas voi vaihtaa liittymätyyppiä kirjautumalla Yritys Moihin, valitsemalla uuden liittymätyypin ja vahvistamalla valinnan.

Liittymätyypin muutos gigapohjaisesta liittymästä rajattomaan dataliittymään astuu voimaan heti ja on voimassa takautuvasti laskutuskauden alusta.

Liittymätyypin muutos rajattomasta dataliittymästä gigapohjaiseen astuu voimaan seuraavan laskutuskauden alusta.

Rajattoman dataliittymän nopeuden muutos astuu voimaan heti ja hintojen erotus laskutetaan pro rata suhteessa laskutusjakson jäljellä oleviin päiviin.

6.2 Kesken laskutuskauden avattujen uusien liittymien kk-maksut laskutetaan pro rata- periaatteella jäljellä olevien jakson päivien mukaan, kuitenkin niin, että liittymään kuuluva mahdollinen gigamäärä kuuluu liittymälle täytenä, samoin kuin liittymälle tuleva kuukausittainen maksimihinta (puhe ja SMS)

6.3 Tilauksen peruminen

Mikäli asiakas peruu liittymän tilauksen ennen liittymän käyttöönottoa, Moi laskuttaa asiakkaalta SIM-korttimaksut ja mahdolliset toimitusmaksut. Jos asiakas on aktivoinut liittymän tai numeronsiirto on toteutunut, noudatetaan sopimusehtojen kohdassa 11.1 määriteltyä irtisanomisaikaa.

8. Palvelujen hinnasto

Palvelut laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan, hinnaston mukaisin ehdoin. Ajantasaisen hinnaston löytää osoitteesta https://www.moi.fi/yrityksille/hinnasto/.

9. Palvelun rajoitukset

Moi ei takaa Palvelulle tiettyä tiedonsiirtonopeutta. Moi varaa oikeuden mm. viranomaismääräyksistä, tietoturvasyistä tai verkon kuormitustilanteissa priorisoida muuta verkossa tapahtuvaa tiedonsiirtoliikennettä Palveluun nähden, mikäli tämä on tarpeellista verkon ja palveluiden toimivuuden varmistamiseksi. Moi voi Palvelun käytettävyyden, haittaliikenteen suodatuksen tai muun tietoturvasyyn vuoksi tilapäisesti rajoittaa Palvelun käyttöä, joko poistamalla käytöstä tiettyjä liikennöintitapoja tai tietoliikenneportteja tai kytkemällä tilapäisesti simmistä kokonaan pois tiedonsiirtopalvelun käyttömahdollisuus.

Palvelua on kiellettyä käyttää ns. vertaisverkkoliikenteessä (peer-to-peer) tai vastaavaan tiedostojen jakamiseen sen aiheuttaman kuormituksen vuoksi.

Mikäli Palvelua käytetään näiden erityisehtojen, Moin yleisten sopimusehtojen, Moin antamien muiden ohjeiden ja määräysten tai lain vastaisesti, on Moilla oikeus sulkea simmi tilapäisesti sekä purkaa tai irtisanoa sopimus Moin yritysasiakkaita koskevien yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

10. Tietoturva

Moi ei vastaa tilaajan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Tilaajan tulee huolehtia siirtämänsä luottamuksellisen tiedon salauksesta. Tilaaja vastaa päätelaitteiden, tietojärjestelmien, lähiverkkojen tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta, kuten henkilökohtaisen palomuurin ja haittaohjelmien torjuntaohjelmien toiminnasta sekä käyttöjärjestelmän tarvittavista päivityksistä.

11. Voimassaolo ja muut ehdot

Nämä erityisehdot ovat voimassa 7.6.2022 alkaen toistaiseksi. Sopimukseen sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi tilaussopimuksessa mainittuja ehtoja sekä kulloinkin voimassa olevia Moin yleisiä sopimusehtoja yritysasiakkaille. Mikäli yleisten sopimusehtojen ja näiden erityisehtojen välillä on ristiriitaa, on soveltamisjärjestys seuraava: 1. nämä erityisehdot 2. hinnasto, 3. yleiset sopimusehdot.